Aydınlatma Metni

Karakaşlar Oto Yedek Parça Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. AYDINLATMA METNİ 

Karakaşlar Oto Yedek Parça Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Karakaşlar Oto Yedek Parça Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak, siz müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler bakımından KVKK ile ilgili düzenlenmeler uyarınca ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına haiz olmaktayız. Bize aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: İnebey Mah. Küçük Langa Cad. No:45/A Fatih/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 632 3632- 0(212) 632 4632

Fax: 0(212) 588 51 80

E-posta: destek@karakaslarotoyedekparca.com

 

İşlenen Kişisel Veriler

Karakaşlar Oto Yedek Parça Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.ile imzalanacak sözleşme uyarınca aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir.

-Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi;

-İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu.

 

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Karakaşlar Oto Yedek Parça Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK m.5’e dayanarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerini işlememekteyiz. Ancak aşağıdaki şartların birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün hale gelmektedir.

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında yukarıda açıkladığımız amaçlar çerçevesinde; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile KVKK m.5/2 uyarınca ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine dayanan KVKK m.6/3 uyarınca ilgili kişinin rızası alınmadan paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak şirketimize başvurmanız durumunda haklarınıza ilişkin taleplerinizi en kısa sürede tarafımızca karşılanacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Hak ve talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, ilgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer  verilen adresimize bizzat elden veya elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.